(Ofertă de muncă) Primăria Orașului Cahul

Primăria oraşului Cahul anunţă concurs pentu ocuparea funcţiei de Manager de proiect ”Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare”.

Scopul general al funcţiei:  Realizarea scopului şi atribuţiilor administraţiei publice locale pentru asigurarea implementării proiectului și activităților acestuia  pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect și  satisfacerea interesului public.

Sarcinile de bază:     

 • Monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactul proiectului;
 • Întocmește și prezintă raporturile săptămînale, lunare și trimestriale despre activitățile realizate și rezultatele acestora;
 • Elaborează indicatorii de produs și rezultat și urmărește realizarea acestora;
 • Asigură implementarea și promovarea proiectului;

Are  și alte sarcini în corespundere cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor nr.36 din 26.04.2012

Condiţii de participare la concurs pentru candidaţii la ocuparea funcţiei vacante de Manager al proiectului ”Modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare”:

 Condiţii de bază:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să fie cunoscător al limbii române cît și ruse (scris şi vorbit);
 • să posede capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

 Cerinţe specifice:                                                                                                                   

Studii: superioare de licenţă şi/sau masterat, preferabil în domeniul economic şi/sau inginerie tehnică; Experienţă profesională: preferabil doi ani de activitate în domeniu;

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea politicilor şi procedurilor de activitate în serviciul public, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;
 • cunoaşterea ordinii de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei  publice;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului: Word, Excel, internet, alte programe accesibile  pentru  activitate;
 • cunoaşterea limbilor în corespundere cu cerinţele Legii cu privire la funcţionarea  limbilor.

Abilităţi:

 • de comunicare, organizatorice, de administrare, de consultare, de lucru cu documentele şi informaţia, analiză şi sinteză, lucru în echipă, utilizarea  tehnicii  de birou.

Atitudini/comportamente:

 • responsabilitate, diplomaţie, disciplină, punctualitate, spirit de iniţiativă, respect faţă  de oameni,  aspiraţie de  creştere  profesională.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a)  Formularul de participare; b) copiile autentificate de notar sau prezentarea actelor originale pentru verificare a următoarelor documente: buletinul de identitate, documentele de  studii  şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi de  specialitate; c) documentul în original şi copia carnetului de muncă; d) certificatul medical, la solicitare.

Data  limită  la care  poate fi depus  Dosarul  de concurs:  5  iunie 2016.

Persoana de contact: Miherea Valentina, specialist resurse umane, Primăria oraşului Cahul, biroul  314.

Telefon de contact: 0299-2-36-55,  0299- 2-29-19,  0299 -2-19-49;

e-mail:  primariacahul@gmail.com

Adresa poştală: Piaţa Independenţei nr.6, MD 2909, oraşul Cahul, Republica Moldova.